Modules

Araling Panlipunan Ika-apat na Markahan – Modyul 8: Mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Mga Suliranin at Hamon sa Ilalim ng Batas Militar

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Reaksyon ng mga Pilipino sa Patakaran ng Batas Militar

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Mga Pangyayaring Nagbigay-Daan sa People Power 1

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Pagtatanggol at Pagpapanatili sa Karapatang Pantao

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 5: Pagtatanggol at Pagpapanatili sa Demokratikong Pamamahala

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 6: Mga Pangunahing Suliranin at Hamong Kinaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 7: Kontemporaryong Isyu ng Lipunan Tungo sa Pagtugon sa mga Hamon ng Malaya at Maunlad na Bansa

ARTS Quarter 4 – Module: 4a Product Design

DISASTER PREPAREDNESS ON EARTHQUAKES AND VOLCANIC ERUPTIONS for Science Grade 6 Quarter 4/ Week 2